Bates1.jpg

BATES COMMUNICATIONS

Bates2.jpg

BATES COMMUNICATIONS

Bates3.jpg

BATES COMMUNICATIONS

Bates_Web_Floor_Plan.jpg

BATES COMMUNICATIONS

Floor Plan